వడ్డెర చండీదాస్

ఓ వురుమూ, ఓ మెరుపూ సృష్టించి మాయమైన తాత్విక సాహితీవేత్త శ్రీ వడ్డెర చండీదాస్ రచన: కొడవళ్ళ హనుమంతరావుజూలై 2005 తెలుగు నవలా సాహిత్యాకాశంలో హిమజ్వాల, అనుక్షణికం అనే ఓ వురుమూ, ఓ మెరుపూ…