వంగపండు

ప్రియ మిత్రులారా… మన ప్రజాకవి,జానపద శిఖరం వంగపండు గూర్చి పాఠశాల విద్యాశాఖ కమీషనర్ వాడ్రేవు చిన వీరభద్రుడు గారి అద్భుతమైన విశ్లేషణ…తప్పక చదవండి… * ఇదిగో ఇలాంటి సందర్భాల్లోనే కేవలం అక్షరాలుగా కాక, అంతకుమించి…