నేనెరిగిననాన్నగారు “గాన గంధర్వుడు ఘంటసాల”

డా. శ్యామల ఘంటసాల గారి రచన. తన తండ్రిగారైన #ఘంటసాల గారి జీవితాన్ని, తాను తెలుసుకున్నది విన్నది, తన స్మృతిలో ఉన్నవారి జ్ఞాపకాలను మనతో పంచుకునే ప్రయత్నం చేశారు ఆవిడ. ఈ పుస్తకం ప్రత్యేకత…