మా కాకినాడ కథలు

అన్నపూర్ణమ్మగారు పులిహోర కలుపుతుంటుంటే… సరిగ్గా తాళింపు పెట్టే సమయానికివెళ్ళారు చుట్టుపక్కల కోతిగుంపు. అందరి చేతుల్లో తలో ముద్దా పెట్టారు ఆవిడ. అమృతం కలిపిన ఆ చేతుల్లో ఉందో… వండిన వంటలో ఉందో… తినేసి మళ్ళీ…