తెలుగులో తప్పక చదువ వలసిన కొన్ని పుస్తకాలు

తెలుగులో తప్పక చదువ వలసిన కొన్ని పుస్తకాల కోసం వ్రాద్దామని కూర్చున్నాను. “లోకో భిన్న రుచిః” అన్నారు కదా మన పెద్దలు. కనుక, ఏవో కొన్ని పుస్తకాలను ఉదహరిస్తూ, ఇంతకు మించిన ఉత్తమ సాహిత్యం…

ప్రయాణాలదారుల్లో పరిమళించిన జ్ఞాపకాలు:తెలుగువారి ప్రయాణాలు

కొన్ని పుస్తకాలు మనం వదల్లేము.కొన్ని పుస్తకాలు మనలను వదలవు. రెండూకలిసినవి ఎప్పుడో కానీ తటస్థించవు.అలా వదల్లేని పుస్తకం ఇటీవలికాలంలో చదివినది..”తెలుగువారి ప్రయాణాలు”.అరవైనాలుగుమంది తెలుగు వారు జరిపిన ప్రయాణాల అనుభవాల సంకలనం ఈపుస్తకం.యాత్రాసాహిత్యానికి తెలుగు సాహిత్యంలో…

ఎస్వీ రంగారావు వేట – స్వీయ అనుభవం

– ఆయన మాటల్లో అడవి జంతువులకు వేట ఆహార సంపాదనా మార్గం. కానీ, మనుషులకు అదో వినోదం… క్రూరమైన వినోదం. దానికోసం అర్ధరాత్రి బయల్దేరిన బృందానికి ఓ చిరుతపులి ఎదురైంది. తర్వాత..? ఒళ్లు జలదరించే…