జలపాతం

అది వాన కాలం….వర్షాలు పడ్తున్నాయి…వాగులో చేపలు పట్టి మా తాత, నేను, ఎఱ్ఱొడు తిరిగి గూడెం కి వస్తన్నం. ఆ ఎర్ర బురద రోడ్డు లో ఒక తెల్ల కారు ఎదురొచ్చింది. ఓ యాబై…

తెలుగులో తప్పక చదువ వలసిన కొన్ని పుస్తకాలు

తెలుగులో తప్పక చదువ వలసిన కొన్ని పుస్తకాల కోసం వ్రాద్దామని కూర్చున్నాను. “లోకో భిన్న రుచిః” అన్నారు కదా మన పెద్దలు. కనుక, ఏవో కొన్ని పుస్తకాలను ఉదహరిస్తూ, ఇంతకు మించిన ఉత్తమ సాహిత్యం…